Mangsir Nawmi Mahotsav Bhajan Sandhya was held on 1st December 2018 at Dev Mandir Hindu Samaj in Bangkok.