Hindu New Year Celebration Chaitra Shukla Pratipada, Yugabdha 5121, Vikram Samvat 2076 and Bharat Sanskritik Yatra Mahotsav 2019 on 7th April at Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok