10th Holika Dahan Festival 2019 on Sunday, 20th March at Hindu Dharma Sabha Vishnu Temple, Bangkok, Thailand